Plaats in de organisatie

De examinator voert zijn werkzaamheden uit in opdracht van de schoolleiding. De examinator werkt zelfstandig, onafhankelijk en handelt in zijn rol als een afgevaardigde van de vanDoen Academie.

Doel van de functie

De examinator beoordeelt kennis en vaardigheden en is verantwoordelijk voor het certificeren/diplomeren van de kandidaten. De beoordeling bestaat uit een resultaat (uitslag) met een onderbouwing aan de hand van beoordelingscriteria van Prove2Move. De examinator vervult een essentiële rol in het borgen van een valide, betrouwbare en transparante uitvoering van de examinering.

Bevoegdheid

De examinator heeft de bevoegdheid om certificaten en diploma’s af te leveren. Hij beoordeelt de nodige kennis en vaardigheid van de kandidaat en neemt na afloop van het examen de beslissing om het certificaat wel of niet toe te kennen. De examinator zorgt voor een zorgvuldige toelichting op het afgenomen examen en de daarbij horende beslissing.

Taken en verantwoordelijkheden

De examens voorbereiden:

 • Inventariseren van het aantal kandidaten per afnameperiode;
 • Inlezen in de beoordelingscriteria van het betreffende (praktijk) examen;
 • Opvragen van de portfolio’s met de bewijsstukken van de kandidaten indien van toepassing;
 • Inlezen in de portfolio’s en aandachtspunten voor de examinering noteren indien van toepassing.

De afname van de examens voorbereiden:

 • Overleggen met mede examinator over de afnameprocedure, de beoordeling, de rolverdeling en voorafgaand aan de examenronde passende samenwerkingsafspraken maken;
 • Creëren van een afnamesituatie waarin kandidaten zich fysiek en relationeel veilig voelen;
 • Informeren van de kandidaten over de wijze van examinering en wat er van hen verwacht wordt tijdens het examen.

Kandidaten beoordelen:

 • Observeren, registreren en beoordelen van de prestaties van de kandidaten en hierbij handelen volgens de voorgeschreven richtlijnen;
 • Afnemen en beoordelen van (criteriumgerichte) interviews;
 • Toezien op een juiste uitvoering en naleving van de procedures mbt examinering.

Van de beoordeling mondeling en schriftelijk verslag doen:

 • Bespreken van de afname en de beoordeling met de mede-examinator;
 • Geven van de uitslag aan de kandidaat met een toelichting;
 • Feedback geven aan de kandidaat op zijn prestaties;
 • Doorgeven van de examenresultaten aan de schoolleiding.

Het uitvoeren van kwaliteitsbewaking:

 • Evalueren van de afname en de beoordeling van de examens met mede examinator en hiervan verslag doen aan schoolleiding;
 • Signaleren van eventuele knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden, voorstellen doen ter verbetering en de verbeteringen implementeren;
 • Evalueren en bijstellen van de kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van een kwalitatieve examinering met als doel de kwaliteit van het examen en het examenproces bewaken;

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau aangevuld met ruime en actuele kennis van de beroepspraktijk;
 • Een helder beeld van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de beginnend beroepsbeoefenaar in verschillende contexten;
 • Een helder beeld van de verschillende contexten waarbinnen de studenten terecht kunnen komen;
 • Een helder beeld hebben van de eisen die aan de uitvoering van de beroepstaken gesteld kunnen worden door leidinggevenden, collega’s, cliënten etc;
 • Geschoold door Prove2Move en in het bezit van een geldig certificaat;
 • Adequate kennis van de actuele examens, beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek;
 • Kennis van de wet- en regelgeving geldende voor de van Doen Academie mbt examinering;
 • Kennis van de onderwijsvisie, de inhoud, de didactische werkvormen en het niveau van de opleiding;
 • Kennis van de kerndoelen en het kwalificatiedossier van de opleiding;
 • Kennis van veelgemaakte beoordelingsfouten die gemaakt worden;
 • Kennis van en ervaring met (criteriumgericht) interviewtechnieken (waaronder de STARR);
 • Sociaal vaardig en een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Advies- en gespreksvaardig;
 • Kan goed overzicht bewaken en prioriteren;
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Pro actieve instelling;
 • Voortdurend zichzelf scholen met betrekking tot de ontwikkeling van het beroep.

Specifieke competenties

Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming met anderen.

Prestatiemotivatie/ambitie
Het stellen van hoge eisen aan eigen werk; is niet tevreden met een gemiddelde prestatie.

Feedback geven
Zonder waardeoordeel een boodschap over het feitelijk gedrag of de prestaties van de kandidaat over te brengen.

Probleemanalyse
Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen tussen gegevens om de oorzaak van problemen te vinden.

Tactisch schakelen
Effectief blijven functioneren door inspelen op gedrag van anderen of op veranderingen in de situatie of omgeving. Improvisatie- en schakelvermogen.

Sensitiviteit/inlevingsvermogen
Zich inleven in en inspelen op de gedachten en gevoelens van de ander.

Creativiteit
Met originele oplossingen komen voor problemen, een nieuwe aanpak of werkwijze bedenken.

Observeren
Objectief en doelgericht kunnen beschrijven van een handeling van een kandidaat die waargenomen wordt

Besluitvaardigheid
Beslissingen durven en kunnen nemen, ook bij conflicterende belangen .

Reflecteren
Kan zichzelf een spiegel voorhouden om stil te staan bij eigen gedrag, vaardigheden, competenties, verbeterpunten en kwaliteiten.

Doelgericht
Richt zich op het gestelde doel/resultaat ook bij tegenwerking of afleiding.

Beargumenteren
Het goed kunnen verwoorden van redenen voor een conclusie.